Vienotā pakalpojumu pieteikuma portāla lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, reģ.Nr.40003619950, Rīgā, Kleistu ielā 28, LV-1067 (turpmāk – Satiksme) pašapkalpošanās portāla “Vienotais pakalpojumu pieteikuma portāls” lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā fiziska vai juridiska persona (turpmāk abi kopā saukti – Klients, ja nav norādīts viens no tiem), ja tā atbilst pašapkalpošanās portāla “Vienotais pakalpojumu pieteikumu portāls” (turpmāk – Portāls) Klienta kritērijiem, izmanto Satiksmes elektroniskos pakalpojumus, kas apvienoti Portālā, šādu darbību veikšanai:
1.1.1. sava (Klienta) profila datu apskatei un maiņai;
1.1.2. informācijas apskatei par iepriekš pieteiktajiem transportlīdzekļiem piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas lietošanu (turpmāk – pēcapmaksas paziņojums (i));
1.1.3. pretenziju iesniegšanai un lēmumu saņemšanai par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu;
1.1.4. pēcapmaksas paziņojumu apmaksai, ja Klients par to atsevišķi Portālā ir apstiprinājis piekrišanu;
1.1.5. distances līguma noslēgšanai par iedzīvotāja kartes un/vai mēneša abonementa iegādi;
1.1.6. informatīvu ziņu saņemšanai, ja Klients tam piekritis un ir norādījis personisko komunikācijas līdzekli – elektronisko pastu un/vai tālruņa numuru.
1.1.7. fiziskai personai - informācijas saņemšanai mobilajā lietotnē par viņa īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, ja Klients par to atsevišķi ir apstiprinājis piekrišanu portālā.
(Ar 2017.gada 31.oktobra grozījumiem Nr.INA-NOT/2016/4-GROZ/2, kas stājas spēkā 2017.gada 01.novembrī).
1.2. Klients darbības un darījumus Portālā reģistrē kā Satiksmei deleģētus uzdevumus.
1.3. Satiksme izpilda tikai tos Klienta uzdevumus, kas uzdoti Portālā atbilstoši Noteikumiem un kas satur pietiekošus un pilnīgus datus uzdevuma izpildei.

2. Klienta kritēriji

2.1. Fiziska persona reģistrējas un kļūst par Portāla lietotāju, izpildot šādus nosacījumus:
2.1.1. fiziska persona Portālā reģistrē elektroniskā pasta adresi (turpmāk – e-pasts);
2.1.2. fiziska persona autentifikāciju Portālā veic ar Portālā reģistrēto internetbanku personu autentifikācijas (banklink) rīkiem un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un savai personas datu apstrādei Portāla administrēšanai, saziņai un Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” piemērošanai.
2.2. Juridiska persona reģistrējas un kļūst par Portāla lietotāju, izpildot šādus nosacījumus:
2.2.1. juridiska persona ir noslēgusi līgumu ar Satiksmi par Portāla lietošanu (turpmāk – līgums ar juridisko personu) un norādījusi tajā savu pārstāvi Portāla lietošanai;
2.2.2. juridiskas personas pārstāvim ir reģistrēts e-pasts, un tas norādīts līgumā ar juridisko personu. Juridiskās personas pārstāvja e-pasts ir uzskatāms par tā pārstāvētās juridiskās personas e-pastu;
2.2.3. juridiskās personas pārstāvis autentifikāciju Portālā veic ar Portālā reģistrēto internetbanku personu autentifikācijas (banklink) rīkiem un elektroniski apstiprina, ka piekrīt Noteikumiem un savai personas datu apstrādei Portāla administrēšanai, saziņai ar juridisko personu un tās pārstāvi, un Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” piemērošanai.

3. Piekļuve Portālam un Klienta identifikācija

3.1. Klientam piekļuvi Portālam regulē ar Portālā reģistrēto internetbanku personu autentifikācijas (banklink) rīkiem, tie nodrošina Klienta identificēšanu Portālā.
3.2. Noteikumu 3.1.punktā noteiktā metode aizstāj Klienta parakstu un Portālā iesniegto iesniegumu izpildē ir līdzvērtīga rakstveida dokumentam. Tajā skaitā, šī metode ir kā Klienta apliecinājums par Portālā reģistrētās informācijas patiesumu.
3.3. Klients ir atbildīgs par sava e-pasta pieejamību un drošību, konfigurāciju un noslogotību. Ja no Portāla uz Klienta reģistrēto e-pastu tiek sūtīta informācija vai dokuments, tad tiek uzskatīts, ka informācija vai dokuments ir nosūtīts un saņemts ar nosūtīšanas brīdi un Klients ir pareizais un vienīgais dokumenta saņēmējs.
3.4. Lai kļūtu par Klientu un saņemtu piekļuvi Portālam, Klients slēdz līgumu ar Satiksmi, aizpildot tam paredzētu reģistrācijas formu.
3.5. Klients uzņemas atbildību par zaudējumiem un citām sekām, ja internetbankas personu identificēšanas rīku neuzmanīgas glabāšanas, nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā trešā persona tos izmantojusi Portālā autorizētām darbībām.

4. Piekļuves tiesības Portālam

4.1. Ja Klienta internetbankas personas identificēšanas rīki ir kļuvuši zināmi kādai trešajai personai, kā dēļ varētu tikt veiktas nesankcionētas darbības Portālā, Klients apņemas nekavējoties nomainīt internetbankas personu identificēšanas rīkus.
4.2. Satiksme identificē Klientu Portālā pēc Klienta internetbankas autorizācijas rīkiem.
4.3. Klients uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas ar Klienta internetbankas identificēšanas rīkiem, kas kļuvuši zināmi kādai trešajai personai.
4.4. Satiksmei ir tiesības vienpusēji un neatgriezeniski bloķēt Klienta piekļuves tiesības Portāla izmantošanai, ja Klients par sevi sniedz nepatiesus vai spēkā neesošus datus.

5. Maksa un cenas

5.1. Ar Portāla lietošanu saistītie pakalpojumi ir bez maksas.
5.2. Ja Klients Portālā ir apstiprinājis papildus vienošanos par pēcapmaksas paziņojumu apmaksu, tad tās darbību realizācija pieejama atsevišķā Portāla izvēlnē “Apmaksāt”. Šādas apmaksas gadījumos Satiksme nodrošina Klientam iespēju radīt rēķinu elektroniskā PDF formātā.
5.3. Kredītiestādes komisijas maksas par norēķinu veikšanu Portālā veic Klients saskaņā ar kredītiestādes cenrādi.
5.4. Satiksme neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, ja jebkura cita trešā persona lieto Portālu ar citai personai izsniegtas maksājuma kartes datiem, autorizācijas rīkiem vai bankas izsniegtajiem identifikācijas rīkiem.
5.5. Citai personai izsniegtas personu bankas identifikācijas rīku izmantošana ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

6. Portāla lietošana

6.1. Klientam ir tiesības lietot Portālu no pirmreizējās autorizācijas līdz brīdim, kad ir derīgi Klienta kritēriji, kā arī Klientam nav noteikts piekļuves tiesību Portālam ierobežojums.
6.2. Satiksme nodrošina piekļuvi Portālam 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, izņemot gadījumus, ja Portāla darbība ir traucēta no Satiksmes neatkarīgu apstākļu dēļ vai ja tiek veikti uzlabojumu vai apkopes darbi.
6.3. Satiksmei ir tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus, ja tam ir pamatots iemesls. Noteikumu izmaiņas ir spēkā no brīža, kad Klients tos akceptē, kā tas noteikts Klienta kritērijos. Ja Klients nevēlas akceptēt Portālā publicētos Noteikumus, viņš var vērsties ar iebildumiem vai pieprasīt skaidrojumu Sabiedrības Autostāvvietu birojā (tā kontaktu informācija un atrašanās vieta publicēta mājaslapā www.rigassatiksme.lv).
6.4. Klientam ir pienākums:
6.4.1. reģistrējot jebkādu informāciju un uzdevumu Portālā, iesniegt patiesus, spēkā esošus un pilnīgus datus;
6.4.2. regulāri sekot līdzi un aktualizēt sava profila informāciju, tai skaitā, par Klienta reģistrētajiem transportlīdzekļiem, un nekavējoties dzēst datus par transportlīdzekli informācijas saņemšanai par to Portālā vai uz citiem saziņas līdzekļiem, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks;
6.4.3. apmaksāt Satiksmes sagatavotos pēcapmaksas paziņojumus.
6.4.1 Lai fiziskajai personai mobilajā lietotnē būtu pieejams informācijas par viņa īpašumā vai turējumā esošajam transportlīdzeklim piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem attēlojums, personai ir pienākums Portālā norādīt mobilā tālruņa numuru, kas ir reģistrēts mobilajā lietotnē, un piekrist Portālā iekļautās informācijas nodošanai un attēlošanai šajā mobilajā lietotnē.
6.4.2 Ja par pēcapmaksas paziņojumā norādīto parādsaistību piedziņu tiek uzsākta tiesvedība vai tās tiek cedētas, par šo situāciju fiziskā persona tiek informēta ar vienreizēju informatīvu paziņojumu Portālā un mobilajā lietotnē, norādot kontaktinformāciju precizējumu saņemšanai.
(Ar 2017.gada 31.oktobra grozījumiem Nr.INA-NOT/2016/4-GROZ/2, kas stājas spēkā 2017.gada 01.novembrī).
6.5. Klients nekavējoties informē Sabiedrību, ja ir mainījušies tā dati, tai skaitā, kontaktinformācija vai juridiskās personas pilnvarotā persona, par ko tiek noslēgta rakstveida vienošanās. Šādā gadījumā juridiskās personas pārstāvim elektroniski ir jāapliecina iepazīšanās ar Portāla lietošanas noteikumiem un jāsniedz piekrišana savu fiziskās personas datu apstrādei saskaņā ar 2.2.3.apakšpunktu.
6.6. Klientam ir tiesības:
6.6.1. veikt sava Portāla profila datu apskati un pieteikt izmaiņas;
6.6.2. izmantot Portālu darbību veikšanai, kas ir noteiktas Noteikumos;
6.7. Portāla ietvarā ir pieejama šāda sadarbības starp Klientu un Satiksmi forma:
6.7.1. Klients spēj reģistrēt datus par transportlīdzekli, par kuram piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem vēlas saņemt informāciju Portālā, pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina Klienta tiesības veikt paredzētās darbības un saņemt informāciju par attiecīgo transportlīdzekli, vai 6.11. punktā norādīto kritēriju gadījumā spēj veikt no portāla https://e.csdd.lv/ eksportēta transportlīdzekļu saraksta nodošanu importēšanai Satiksmei. Satiksmei jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt Klientam uzrādīt dokumentus, kas viņam dod tiesības saņemt informāciju par attiecīgo transportlīdzekli, un liegt Klientam izmantot Portālu līdz brīdim, kad Klients ir izpildījis norādīto lūgumu;
(Ar 2017.gada 08.marta grozījumiem Nr.INA-NOT/2016/4-GROZ/1, kas stājas spēkā 2017.gada 27.martā, ar 2017.gada 31.oktobra grozījumiem Nr.INA-NOT/2016/4-GROZ/2, kas stājas spēkā 2017.gada 01.novembrī).
6.7.2. Klients spēj reģistrēt datus par autostāvvietu abonementiem un/vai iedzīvotāju kartēm, par kuriem vēlas saņemt rēķinus Portālā;
6.7.3. Satiksme attēlo informāciju Klientam par attiecīgo transportlīdzekli, abonementu vai iedzīvotāju karti, ja, pārbaudot Klienta reģistrēto informāciju, Satiksme gūst apliecinājumu, ka transportlīdzeklis pieder Klientam vai ir tā turējumā, vai Klients ir noslēdzis līgumus par abonementu vai iedzīvotāju kartes izmantošanu;
6.7.4. Satiksme informē Klientu par piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, veicamajiem maksājumiem par iedzīvotāju kartēm un mēneša abonementiem uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi un/vai uz citu norādīto kontaktinformāciju, ja Satiksmei ir iespējams to nodrošināt;
6.7.5. Klientam var tik piedāvāta iespēja elektroniski iesniegt pretenziju par pēcapmaksas paziņojumu piemērošanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā sastādīšanas dienas un saņemt atbildi par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu;
6.7.6. Satiksme pārtrauc Klienta informēšanu uz Klienta norādīto elektroniskā pasta adresi un/vai uz citu norādīto kontaktinformāciju ja tas nav autentificējies Portālā vismaz vienu reizi mēnesī, par to nosūtot informāciju uz tā norādīto e-pastu.
6.8. Klients apņemas informēt Satiksmi pa e-pasta adresi autostavvietas@rigassatiksme.lv vai info@rigassatiksme.lv bezmaksas informatīvo tālruni 80001919, Autostāvvietu biroja tālruni 67605843 vai personīgi par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Portālā, bet Satiksme apņemas veikt uzlabojumus Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai.
6.9. Satiksme neuzņemas atbildību un nekompensē Klientam radušos zaudējumus saistībā ar nepietiekošu tehnisko ierīču un/vai iekārtu, sakaru kanāla (interneta pieslēguma) pieejamību un programmatūras nodrošinājumu.
6.10. Visas autortiesības uz un tajā izmantoto programmu nodrošinājumu pieder Satiksmei, un tās tiek aizsargātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients apņemas netraucēt Portāla lietošanu un izmantot to Noteikumos paredzētajām darbībām. Jebkādas informācijas izmantošana komerciāliem nolūkiem, kopēšana, publicēšana vai līdzīgu darbību veikšana ir aizliegta, un Klients atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas vai var šī noteikuma neievērošanas dēļ.
6.11. Portāla lietošana ir balstīta uz Klienta brīvprātīgu lēmumu to darīt.

6.1 Speciālie Portāla izmantošanas noteikumi

6.11. Juridiskās personas, kuru turējumā ir vismaz trīsdesmit valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija” reģistrēti transportlīdzekļi, izdarot reģistrācijas formā attiecīgas izvēlnes, saņem tiesības Portālā reģistrēt Sabiedrības noteiktajā formā no valsts a/s “Ceļu satiksmes drošības direkcija” portāla https://e.csdd.lv/ xls formāta datnē eksportētus datus par savā turējumā esošu transportlīdzekli.
6.12. Izmantojot 6.11.apakšpunktā norādītās tiesības, Klientam visu tā profilam piesaistāmo transportlīdzekļu atkārtota importēšana Portālā ir jāveic vismaz reizi 60 dienās. Ja šāda importēšana Portālā netiek veikta, Klientam tiek pārtrauktas tiesības saņemt informāciju par transportlīdzeklim piemērotajiem pēcapmaksas paziņojumiem, kas izrakstīti vēlāk kā 60 dienas pēc informācijas par transportlīdzekli piesaistīšanas Portālam.
6.13. Pēc 6.11.apakšpunktā norādīto transportlīdzekļu importēšanas Portālā dati par tiem nekavējoties ir pieejami Klienta profilā un ir izmantojami šajos noteikumos noteiktie pakalpojumi.
6.14. Gadījumā, ja 6.11.apakšpunktā norādītās informācijas saņemšanas laikā Sabiedrībā tiek konstatētas kļūdas vai neatbilstības datos par attiecīgu transportlīdzekli, transportlīdzeklis netiek piesaistīts Klienta profilam un Klientam par to tiek izvadīta attiecīga informācija.
6.15. Klients apņemas maksāt līgumsodu EUR 1000,- (tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru transportlīdzekli, kad, izmantojot šajā nodaļā norādīto kārtību, Sabiedrībai ir iesniegti nepatiesi dati, ka transportlīdzeklis ir Klienta turējumā. Līgumsods maksājams par katru šādas informācijas nodošanas reizi un neatkarīgi no nepatiesas informācijas saņemšanas iemesliem.
6.16. Klientam papildus 6.15.apakšpunktā norādītajam līgumsodam ir pienākums maksāt jebkādus zaudējumus, kuri rodas Sabiedrībai saistībā ar šajā nodaļā noteiktās kārtības izmantošanu.
(Ar 2017.gada 08.marta grozījumiem Nr.INA-NOT/2016/4-GROZ/1, kas stājas spēkā 2017.gada 27.martā).

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkurš strīds, kas izriet no Portāla lietošanas, tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, ja Klients un Satiksme nevar vienoties ārpus tiesas kārtībā.
7.2. Jebkurus strīdus, kas rodas kredītiestāžu komisijas maksu sakarā, Klients risina ar kredītiestādi.

8. Noslēguma Jautājumi

8.1. Šo noteikumu izpildes kontroli veic infrastruktūras uzturēšanas un attīstības direktora vietnieks - Autostāvvietu vadītājs.
8.2. Šo noteikumu 5.2.apakšpunkts stājas spēkā brīdī, kad Satiksme ir nodrošinājusi tehniskas iespējas pakalpojuma lietošanai, un par to ir informēts Klients.


Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 6.oktobrī.


Pieprasījums tiek apstrādāts...