Rīdzinieka kartes un e-talona pieteikšanas noteikumi

 • 1. esmu iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot, kā arī apzinos, ka e talons ir pārvadātāja īpašums un var tikt aizturēts (arī elektroniski) atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, tai skaitā līgumsoda nesamaksāšanas gadījumos;
 • 2. esmu iepazinies ar sabiedriskā transporta izmantošanas kārtību, e talonā ielādējamo abonementa biļešu nosacījumiem un braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību, kā arī informēts, ka, ja piemērotais līgumsods netiks samaksāts termiņā, pārvadātājam ir tiesības neatmaksāt abonementa biļetes neizmantoto apjomu;
 • 3. apņemos e talonu nenodot trešo personu lietošanā;
 • 4. pārvadātāja interneta veikala izmantošanas gadījumā piekrītu lietot to saskaņā ar tā lietošanas noteikumiem;
 • 5. piekrītu fiziskās personas datu izmantošanai un apstrādei personas datu apstrādes sistēmā vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības un uzskaites sistēmas vajadzībām un datu saņemšanai no valsts, pašvaldības un citu institūciju reģistriem šī mērķa realizācijai, tai skaitā individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju par e talona derīguma, izmantošanas un saņemšanas nosacījumiem, atvieglojuma izmantošanas nosacījumiem un līgumsoda piemērošanu;
 • 6. esmu informēts un piekrītu, ka līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā piedziņas darbību veikšanai pārvadātājam ir tiesības nodot personas datus piedziņas darbību veikšanai trešajām personām;
 • 7. apņemos nekavējoties rakstveidā vai elektroniski, nosūtot vēstuli no šajā pieteikumā minētās e-pasta adreses, informēt pārvadātāju, ja man ir zudis tiesiskais pamats piešķirtā atvieglojuma izmantošanai, un apzinos, ka esmu atbildīgs par zaudējumiem, ko esmu radījis laikā, kad izmantoju atvieglojumu bez tiesiskā pamata;
 • 8. piekrītu, ka pārvadātājam ir tiesības bloķēt manu e talonu, ja man ir zudis tiesiskais pamats izmantot piešķirto atvieglojumu;
 • 9. esmu informēts, ka e talona bloķēšanas gadījumā man ir jāierodas pārvadātāja klientu apkalpošanas centrā;
 • 10. esmu informēts, ka manam e talonam automātiski tiks piesaistīti citi pakalpojumi jomās, kurās tiek nodrošināta identifikācija ar Rīdzinieka karti;
 • 11. ja izmantošu citus pakalpojumus jomās, kurās tiek nodrošināta identifikācija un autentifikācija elektroniskā vidē ar izsniegto e talonu (parakstot attiecīgus dokumentus par pakalpojuma lietošanas uzsākšanu un/vai vismaz vienu reizi autentificējoties ar e talonu pie datu lasītāja):
  • 11.1. apņemos iepazīties ar šo pakalpojumu lietošanas kārtību;
  • 11.2. esmu informēts, ka visas sūdzības, pretenzijas un iesniegumi saistībā ar šo pakalpojumu ir iesniedzami institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus;
  • 11.3. piekrītu fizisko personu datu apstrādei šo pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām un atļauju RP SIA „Rīgas satiksme” nodot manus datus institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus, tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai;
  • 11.4. apzinos, ka e talons var tikt aizturēts normatīvajos dokumentos noteiktos gadījumos, kas var liegt iespēju izmantot šos pakalpojumus.

Pieprasījums tiek apstrādāts...