Rīdzinieka kartes un e-talona pieteikšanas noteikumi

 • 1. pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas;
 • 2. esmu informēts par personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatu un, ka datu apstrādes nolūku izpildes nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā Rīgas pilsētas pašvaldība un RP SIA „Rīgas satiksme” nodod un saņem personas datus no valsts, pašvaldības un citu institūciju reģistriem;
 • 3. esmu iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot, kā arī apzinos, ka e-talons ir RP SIA „Rīgas satiksme” īpašums (izņemot gadījumus, ja uz e-talona norādīts cits īpašnieks), kas nodots klienta turējumā un var tikt aizturēts (arī elektroniski) atbilstoši normatīvajiem dokumentiem;
 • 4. apņemos e-talonu nenodot trešo personu lietošanā;
 • 5. piekrītu individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju par pakalpojumu, statusu un saistību neizpildi;
 • 6. esmu informēts, ka saistību neizpildes gadījumā RP SIA "Rīgas satiksme" ir tiesības nodot personas datus piedziņas darbību veikšanai trešajām personām;
 • 7. apņemos nekavējoties rakstveidā vai elektroniski, nosūtot vēstuli no šajā pieteikumā norādītās e-pasta adreses, informēt RP SIA „Rīgas satiksme”, ja man ir zudis tiesiskais pamats piešķirtā atvieglojuma izmantošanai, un apzinos, ka esmu atbildīgs par zaudējumiem, ko esmu radījis laikā, kad izmantoju atvieglojumu bez tiesiskā pamata;
 • 8. esmu informēts, ka RP SIA „Rīgas satiksme” ir tiesības profilēt statusa, pārvietošanās un pakalpojuma izmantošanas datus, bloķēt manu e-talonu, ja man ir zudis tiesiskais pamats izmantot piešķirto atvieglojumu vai atlaidi. E-talona atjaunošana tiek veikta RP SIA „Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centrā;
 • 9. ja izmantošu citus pakalpojumus un atlaides, apņemos iepazīties ar to lietošanas kārtību, kā arī:
  • 9.1. esmu informēts, ka visas sūdzības, pretenzijas un iesniegumi saistībā ar šo pakalpojumu un atlaižu piemērošanu ir iesniedzami institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus un atlaides;
  • 9.2. esmu informēts, ka pakalpojuma un atlaides nodrošināšanas vajadzībām nepieciešamajā apjomā Rīgas pilsētas pašvaldība un RP SIA "Rīgas satiksme" saņem un nodod personas datus institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus un atlaides;
  • 9.3. apzinos, ka e-talons var tikt aizturēts normatīvajos dokumentos noteiktos gadījumos, kas var liegt iespēju izmantot šos pakalpojumus un atlaides;
  • 9.4. piekrītu individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju par pakalpojuma derīguma, saņemšanas, izmantošanas noteikumiem un saistību neizpildi.

Pieprasījums tiek apstrādāts...