Rīdzinieka kartes un e-talona pieteikšanas noteikumi

 • Datu pārzinis datu apstrādei mērķim „Personalizēto viedkaršu sagatavošana un administrēšana” ir RP SIA „Rīgas satiksme” (Rīgā, Kleistu ielā 28, LV-1067, biroja adrese: Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035), un datu apstrādātājs ir SIA „Rīgas karte” (adrese Rīgā, Vīlandes ielā 6-3, LV-1010), minētā datu apstrāde ietver apakšmērķus: „Skolēna e kartes sagatavošana un administrēšana” un „Rīdzinieka kartes sagatavošana un administrēšana”, kuru datu pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539). Datu pārzinis datu apstrādei mērķim „Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana un administrēšana” ir Rīgas pilsētas pašvaldība un datu apstrādātājs ir RP SIA „Rīgas satiksme”. Klientu privātuma politika, datu speciālista kontaktinformācija un cita informācija par datu aizsardzību pieejama mājaslapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Par mums” apakšsadaļā “Datu aizsardzība”.

 • Personalizētā viedkarte (e-talons) ir personalizēts braukšanas tiesības, pasažiera vai sociālo statusu (turpmāk - statuss) apliecinošs dokuments (abonementa biļetes datu nesējs), kas tiek piedāvāts kā vienots pakalpojums, ja iesniegts pilnīgi un precīzi noformēts pieteikums.

 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats, ja persona (e-talona lietotājs vai klients) pirmreizēji piekrīt datu apstrādei un līguma noslēgšanai, ir pasākumu veikšana līguma noslēgšanai un izpildei, Rīgas pilsētas pašvaldības un RP SIA „Rīgas satiksme” juridisko pienākumu izpilde un leģitīmo interešu ievērošana šādiem personas datu apstrādes nolūkiem saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem:

 • 1. personalizēta braukšanas tiesības vai statusu apliecinoša dokumenta (e-talona) saņemšana un abonementa biļešu izmantošana un kontrole saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” noteikumiem “Abonementa biļešu izmantošanas kārtība”, vienojoties par regulārā pasažieru pārvadājumu līguma noteikumiem atbilstoši sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un abonementa biļešu lietošanas nosacījumiem, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumiem un dokumentiem;

 • 2. braukšanas maksas atvieglojuma (turpmāk - atvieglojums) piešķiršana un kontrole saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” un RP SIA „Rīgas satiksme” noteikumiem „Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība”;

 • 3. vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības un uzskaites sistēmas uzturēšana, kontrole un kvalitātes uzlabošana saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem;

 • 4. statusa piešķiršana un kontrole autostāvvietu vai cita pakalpojuma/preces (turpmāk-pakalpojums) ar atlaidi vai priekšrocībām (turpmāk kopā-atlaide) izmantošanai jomās, kurās tiek nodrošināta identifikācija un autentifikācija elektroniskā vidē vai uzrādīšanas kārtībā ar e-talonu saskaņā ar pakalpojuma lietošanas kārtību. Noteikta veida e-talons paredz iespēju izmantot noteiktus pakalpojumus, kurus klients aktivizē, parakstot attiecīgus dokumentus par pakalpojuma lietošanas uzsākšanu un/vai vismaz vienu reizi autentificējoties ar e-talonu pie datu lasītāja vai uzrādīšanas kārtībā;

 • 5. elektroniskā maka izmantošana, kas automātiski tiek aktivizēts e-talonā, saskaņā ar RP SIA "Rīgas satiksme" noteikumiem “Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem;

 • 6. interneta portālu un mobilo lietotņu izmantošana saskaņā ar lietošanas kārtību augstāk norādītajiem datu apstrādes nolūkiem;

 • 7. personas identificēšana un elektroniskā paraksta izmantošana un kontrole augstāk norādītajiem datu apstrādes nolūkiem, identificējoties un autentificējoties elektroniskā vidē.

 • Informācija: RP SIA "Rīgas satiksme" pirmreizēji noskaidro personas identitāti atbilstoši pasei, dzimšanas apliecībai, personas apliecībai (bet atkārtoti arī atbilstoši RP SIA "Rīgas satiksme" izdotam e-talonam ar personas apliecības funkciju) un pārstāvības tiesības pēc pilnvaras oriģināla vai cita dokumenta uzrādīšanas vai autorizējoties portālā www.ridziniekakarte.lv, kur personas identifikāciju pārbauda ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (elektroniskās autorizācijas rīkiem). Bērns izmanto pakalpojumus, atvieglojumus un atlaides atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja personai nav piešķirts personas kods (piemēram, nerezidentam), RP SIA "Rīgas satiksme" pieteikumā tā vietā norāda citu identifikatoru.

 • Piesakoties Rīdzinieka kartei, apliecinu, ka:

  • 3.1. pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas;

  • 3.2. esmu informēts par personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatu un, ka datu apstrādes nolūku izpildes nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā Rīgas pilsētas pašvaldība un RP SIA „Rīgas satiksme” nodod un saņem personas datus no valsts, pašvaldības un citu institūciju reģistriem;

  • 3.3. esmu iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot, kā arī apzinos, ka e-talons ir RP SIA „Rīgas satiksme” īpašums (izņemot gadījumus, ja uz e-talona norādīts cits īpašnieks), kas nodots klienta turējumā un var tikt aizturēts (arī elektroniski) atbilstoši normatīvajiem dokumentiem;

  • 3.4. apņemos e-talonu nenodot trešo personu lietošanā;

  • 3.5. norādot kontaktinformāciju, esmu informēts, ka uz norādīto kontaktinformāciju tiks nosūtīti individuāli paziņojumi par pakalpojumu, statusu un saistību neizpildi;

  • 3.6. esmu informēts, ka saistību neizpildes gadījumā RP SIA "Rīgas satiksme" ir tiesības nodot personas datus piedziņas darbību veikšanai trešajām personām;

  • 3.7. apņemos nekavējoties rakstveidā vai elektroniski, nosūtot vēstuli no šajā pieteikumā norādītās e-pasta adreses, informēt RP SIA "Rīgas satiksme", ja man ir zudis tiesiskais pamats piešķirtā atvieglojuma izmantošanai, un apzinos, ka esmu atbildīgs par zaudējumiem, ko esmu radījis laikā, kad izmantoju atvieglojumu bez tiesiskā pamata;

  • 3.8. esmu informēts, ka RP SIA "Rīgas satiksme" ir tiesības profilēt statusa, pārvietošanās un pakalpojuma izmantošanas datus, bloķēt manu e-talonu, ja man ir zudis tiesiskais pamats izmantot piešķirto atvieglojumu vai atlaidi. E-talona atjaunošana tiek veikta RP SIA "Rīgas satiksme" klientu apkalpošanas centrā;

  • 3.9. ja izmantošu citus pakalpojumus un atlaides, apņemos iepazīties ar to lietošanas kārtību, kā arī:

   • 3.9.1. esmu informēts, ka iesniegumi saistībā ar šo pakalpojumu ir iesniedzami institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus un atlaides;

   • 3.9.2. esmu informēts, ka pakalpojuma un atlaides nodrošināšanas vajadzībām nepieciešamajā apjomā Rīgas pilsētas pašvaldība un RP SIA "Rīgas satiksme" saņem un nodod personas datus institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus un atlaides;

   • 3.9.3. apzinos, ka e-talons var tikt aizturēts normatīvajos dokumentos noteiktos gadījumos, kas var liegt iespēju izmantot šos pakalpojumus un atlaides;

   • 3.9.4. piekrītu individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju par pakalpojuma derīguma, saņemšanas, izmantošanas noteikumiem un saistību neizpildi;

  • 3.10. ja pieteikumu iesniedzu par nepilngadīgu bērnu, ar šo pilnvaroju viņu turpmāk parakstīt individuālu pieteikumu savā vārdā, ja bērns sasniedzis RP SIA „Rīgas satiksme” noteikumos “Abonementa biļešu izmantošanas kārtība” noteikto vecumu.

 • Informācija: Lai nodrošinātu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasību izpildi , e-talonā tiek glabāta informācija par pēdējām sešām autorizācijām, kuru var pārbaudīt RP SIA "Rīgas satiksme" klientu apkalpošanas centrā. Pēdējās trīs autorizācijas var pārbaudīt arī ar kontroliera rokas termināli, lai nodrošinātu pierādījumus līgumsoda piemērošanai. Personas datu apstrādes sistēmā tiek glabāta informācija par pēdējos sešos mēnešos veiktajām autorizācijām, kuru var pārbaudīt, vēršoties ar iesniegumu RP SIA "Rīgas satiksme".


Pieprasījums tiek apstrādāts...